Σύμμικτες κατασκευές
Από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-209-530-0
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2001
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 445 σελ.
Περιγραφή

Οι «Σύμμικτες Κατασκευές» αναλύουν έργα των οποίων τα φέροντα στοιχεία αποτελούνται από τα δύο συνηθέστερα δομικά υλικά, τον χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη συνεργασία των δύο υλικών ικανοποιούνται κατά τον βέλτιστο τρόπο τα κριτήρια φέρουσας ικανότητας, λειτουργικότητας, ολκιμότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο. Στα σημαντικά πλεονεκτήματα των σύμμικτων κατασκευών οφείλεται η μεγάλη τους διάδοση σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σε περιοχές μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας.
Στο βιβλίο παρουσιάζονται θέματα σχεδιασμού συμμίκτων δοκών, πλακών υποστυλωμάτων και των συνδέσεών τους, με αναφορά σε κτήρια και γέφυρες. Εξετάζονται οι οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, με βάση τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 4 προσαρμοσμένες στον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος. Δίνονται κριτήρια και κανόνες εφαρμογής για την πρακτική αντιμετώπιση θεμάτων πυροπροστασίας. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές βάσεις όσο και μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων εφαρμογής, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης.
Στη δεύτερη έκδοσή του, το βιβλίο αναθεωρήθηκε σημαντικά στα περισσότερα κεφάλαια με αρκετές προσθήκες και βελτιώσεις.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Πρόλογος πρώτης έκδοσης
1. Εισαγωγή
Γενικά - Ιστορική αναδρομή
Αρχές λειτουργίας - ορισμοί
2. Βάσεις σχεδιασμού
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
Διάδοση σφάλματος
Εφαρμογή της πιθανοτικής θεωρίας στο σχεδιασμό των έργων
Συντελεστής ασφαλείας
Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας
Διατύπωση βασικής σχέσης ελέγχου
Οριακές καταστάσεις και έλεγχοι έναντι αυτών
Συντελεστές ασφαλείας δράσεων και αντιστάσεων
Συνδυασμοί δράσεων
Ιδιότητες των υλικών
Σκυρόδεμα
Δομικοί χάλυβες
Χάλυβες σκυροδέματος
Χάλυβες χαλυβδοφύλλων
Χάλυβες προέντασης
Χάλυβες κοχλιών
3. Μέθοδοι υπολογισμού αποτελεσμάτων των δράσεων και των αντιστάσεων
Ορισμός οριακών καταστάσεων αστοχίας
Κατανομή εντατικών μεγεθών στο φορέα
Κατανομή εντατικών μεγεθών στα στοιχεία μιας διατομής
Κατάταξη διατομών
Συνεργαζόμενο πλάτος πλάκας σκυροδέματος
Προσδιορισμός εντατικών μεγεθών σε συνεχείς δοκούς
4. Σύμμικτες δοκοί
Πλαστική ανάλυση για μεγέθη ορθής έντασης
Ελαστική ανάλυση για μεγέθη ορθής έντασης
Μέθοδος ισοδύναμης διατομής
Μέθοδος επιμέρους διατομών
Αντοχή έναντι τεμνουσών δυνάμεων
Συμπαγείς κορμοί
Λεπτότοιχοι κορμοί
Αλληλεπίδραση ροπών κάμψης - τεμνουσών δυνάμεων
Θερμοκρασιακές επιρροές
Επιρροές λόγω χρονίων παραμορφώσεων
Ερπυσμός
Συστολή ξήρανσης
Προένταση με καλώδια
Διαδικασία κατασκευής - προένταση με κατασκευαστικά μέτρα
Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός
Σιδηροδοκοί εγκιβωτισμένες στο σκυρόδεμα
Δοκοί με ανοίγματα στον κορμό
Κόπωση
5. Διατμητική σύνδεση
Διαμήκης διάτμηση
Διατμητικοί σύνδεσμοι
Διατμητικοί ήλοι κεφαλής
Αγκύρια από ράβδους οπλισμού σκυροδέματος
Συμπαγείς σύνδεσμοι
Γωνιακά σε συμπαγείς πλάκες
Σύνδεση τριβής με προεντεταμένους κοχλίες
Διάτρητα ελάσματα (Perfobond)
Κατανομή διατμητικών συνδέσμων κατά μήκος του φορέα
Μερική διατμητική σύνδεση
Διατμητική κάλυψη πλάκας σκυροδέματοw
Διατμητική κάλυψη πλάκας στην περιοχή των συνδέσμων
Κόπωση
6. Σύμμικτες πλάκες
Χαλυβδόφυλλα
Αντοχές συμμίκτων πλακών
Αντοχή έναντι θετικών ροπών κάμψης
Αντοχή έναντι αρνητικών ροπών κάμψης
Αντοχή έναντι τεμνουσών δυνάμεων
Αντοχή έναντι διαμήκους διάτμησης
Αντοχή έναντι διάτρησης
Δυσκαμψία συμμίκτων πλακών
Πλάκες χωρίς δοκούς
7. Σύμμικτα υποστυλώματα
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά
Αντιστάσεις υποστυλωμάτων
Αντοχή διατομών
Αντοχή έναντι αξονικών δυνάμεων
Αντοχή έναντι καμπτικής ροπής
Αντοχή έναντι συνδυασμού αξονικής δύναμης και μονοαξονικής κάμψης
Αντοχή έναντι αξονικής δύναμης και διαξονικής κάμψης
Αντοχή έναντι τέμνουσας δύναμης
Λυγισμός μελών
Γεωμετρικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά
Αντοχή μέλους σε θλίψη
Αντοχή μέλους σε θλίψη και μονοαξονική κάμψη
Αντοχή μέλους σε θλίψη και διαξονική κάμψη
Διατμητική σύνδεση σιδηροδοκού - σκυροδέματος
Δρώσα διαμήκης διάτμηση
Αντίσταση έναντι διαμήκους διάτμησης
8. Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
Παραμορφώσεις
Ρηγμάτωση
Περιορισμοί των τάσεων
9. Κτήρια - Γέφυρες
Φορείς κτιρίων
Πατώματα
Κόμβοι
Αντισεισμικός σχεδιασμός
Γέφυρες
10. Πυροπροστασία
Συμπεριφορά υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες
Βάσεις σχεδιασμού
Απλοποιημένος έλεγχος συμμίκτων δοκών και συμμίκτων υποστυλωμάτων
Έλεγχοι συμμίκτων πλακών
Έλεγχοι συμμίκτων δοκών και υποστυλωμάτων με αναλυτικές μεθόδους
Συνδέσεις
Παράρτημα Α': Ερπυσμός
Βιβλιογραφία
Σύμβολα:
Δείκτες
Μικρά γράμματα
Κεφαλαία γράμματα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00