Συλλογικές εργασιακές σχέσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-112-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
472 σελ.
Περιγραφή

Το δίκαιο οργανώνει την παρέμβασή του στις εργασιακές σχέσεις διαμορφωμένο με τη μορφή δύο ειδικότερων δικαιικών ενοτήτων: Το ατομικό και το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Το ατομικό εργατικό δίκαιο συστηματοποιεί και αναλύει την παρέμβαση του δικαίου στα νομικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Με τη σειρά του, το συλλογικό εργατικό δίκαιο, μολονότι ομοίως επιδρά στη διαμόρφωση των όρων των ατομικών εργασιακών σχέσεων, ωστόσο, διαπραγματεύεται και συστηματοποιεί την παρέμβαση του δικαίου πέραν του ατομικού συμβατικού πεδίου, δηλαδή παρεμβαίνει στις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων στο συλλογικό πεδίο. Στο συλλογικό αυτό πεδίο οι ατομικές σχέσεις εργασίας, δεν συναθροίζονται απλώς ποσοτικά, αλλά αποκτούν μια αυτοτελή υπόσταση, με τη δημιουργία ιδιαίτερων θεσμών και σχέσεων, με διαφορετικά ποιοτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά από αυτά που διέπουν τις ατομικές σχέσεις εργασίας. [...]

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
- Συνδικαλιστική ελευθερία, οργάνωση και μορφές άσκησής της
Διεθνής κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας
Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης ως βάση της συνδικαλιστικής ελευθερίας
Δικαιώματα και εγγυήσεις λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Προστασία από αντισυνδικαλιστικές συμπεριφορές
Ειδικά το συνδικαλιστικό δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων
Η προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση
Αναγνώριση της συνδικαλιστικής σωματειακής οργάνωσης στην ελληνική έννομη τάξη
Αναγνώριση και συνταγματική κατοχύρωση
Έννοια, σκοπός και είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών
Συνδικαλιστικές οργανώσεις διεπόμενες από ειδικές ρυθμίσεις
Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων
Η ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης
Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων
Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων
Οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Κύρος, έλεγχος και προσβολή ελαττωματικών αποφάσεων οργάνων διοίκησης
Διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων
Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης
Συνδικαλιστικά δικαιώματα στο πεδίο της επιχείρησης
Εργοδοτικός συνδικαλισμός
Γενικώς περί εργοδοτικών οργανώσεων
Επαγγελματικές οργανώσεις Ν 1712/1987
- Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας
Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας
Εισαγωγικά
Διεθνής αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ελληνική έννομη τάξη
Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και συλλογικές διαπραγματεύσεις
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας ως ρυθμιστικό μέσο
Πεδίο εφαρμογής Ν 1876/1990
Περιεχόμενο συλλογικών συμβάσεων εργασίας
Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας
Σκοπός και λειτουργία των διαφόρων ειδών ΣΣΕ
Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψης ΣΣΕ
Διαδικασία διαπραγματεύσεων, σύναψης και θέσης σε ισχύ ΣΣΕ
Ανταγωνισμός όρων συλλογικών συμβάσεων επί των ατομικών σχέσεων εργασίας
Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες
Διαδοχή συλλογικών συμβάσεων
Χρόνος ισχύος ΣΣΕ
Πεδίο ισχύος και δέσμευση από ΣΣΕ
Διεύρυνση του κύκλου δεσμευομένων προσώπων
Επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας με παρέμβαση τρίτων
Διάκριση εννοιών μεσολάβησης και διαιτησίας
Διαμόρφωση του θεσμού επίλυσης συλλογικών διαφορών στην Ελλάδα
Προϋποθέσεις προσφυγής στη μεσολάβηση και διαιτησία
Διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας και άσκηση δικαιώματος απεργίας
Δικαστικός έλεγχος ΣΣΕ και δ.α.
Ο θεσμός της συμφιλίωσης
- Δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων
Αναγνώριση της απεργίας από τη διεθνή έννομη τάξη
Η απεργία στην ελληνική έννομη τάξη
Αναγνώριση του απεργιακού δικαιώματος από το ελληνικό δίκαιο
Έννοια και έκταση του απεργιακού δικαιώματος
Γενικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας
Νόμιμος απεργιακός σκοπός
Κήρυξη της απεργίας από νόμιμα συστημένη συνδικαλιστική οργάνωση
Κήρυξη της απεργίας από αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση
Λήψη απόφασης με τη νόμιμη και καταστατική διαδικασία
Υποχρέωση προειδοποίησης του εργοδότη
Υποχρέωση καθορισμού και διάθεσης προσωπικού ασφαλείας
Μη καταχρηστική άσκηση του απεργιακού δικαιώματος
Η απεργία στο δημόσιο τομέα και στις κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες
Το κοινωνικό κόστος της απεργίας
Δημόσιες ή κοινωφελείς επιχειρήσεις που εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου
Η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων
Γενικές παρατηρήσεις
Ειδικές προβλέψεις
Συνέπειες από τη συμμετοχή στην απεργία
Συνέπειες από τη συμμετοχή σε νόμιμη απεργία
Συνέπειες από τη συμμετοχή σε παράνομη απεργία
Ο έλεγχος του απεργιακού δικαιώματος
Αγωγή αναγνώρισης του παράνομου χαρακτήρα της απεργίας
Δικονομικές διατάξεις
Ανταπεργία και άλλες εργοδοτικές πρακτικές ως απάντηση στην απεργία
Ανταπεργία
Απαγόρευση πρόσληψης 'απεργοσπαστών'
Πολιτική επιστράτευση απεργών
Απαγόρευση αναγκαστικής εργασίας
Η πολιτική επιστράτευση ως μέσο διακοπής απεργίας
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Add: - Upd: 2022-04-19 16:27:55