Σπουδές ψυχής
Θέματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής ψυχολογίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7921-36-9
Ιδεοθέατρον, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 130 σελ.
Περιγραφή

(...) Ας εξετάσουμε τώρα την επιστήμη πού ονομάζεται Φιλοσοφία. Ή λέξη σημαίνει φίλος σοφίας, φίλος της γνώσης. Σοφία είναι δίσημη έννοια: ό όρος δεν σημαίνει ειδική γνώση, αλλά εύροια γνώσης, γνώση της αλήθειας καί άσκηση της Ηθικής. Ό φιλόσοφος είναι ταυτόχρονα θεωρησιακό πνεύμα καί ηθική προσωπικότητα. Την πρώτη διάσταση ενσάρκωσαν οι πρώτοι Έλληνες φιλόσοφοι, ό Hegel, οί Αγγλοσάξωνες, τη δεύτερη ό Σωκράτης, ό Kant, οι χριστιανοί υπαρξιακοί φιλόσοφοι. Ή σοφία, ως ολοκληρωτική γνώση της αλήθειας είναι κατά Πλάτωνα κτήμα του θεού. Ό άνθρωπος, λέει ό Πλάτων, είναι μόνο φιλόσοφος, ζητητής της αλήθειας, πάντα μόνο καθ` οδόν προς την αλήθεια. Ό δυναμικός χαρακτήρας της πνευματικής ενέργειας φαίνεται στην ίδια τη λέξη, πού διακρίνεται από τη έννοια της σοφίας: ή Φιλοσοφία δεν ζήτα να συσσωρεύσει γνώσεις -`Πολυμαθίη`, λέει ό Ηράκλειτος, `νόον έχειν ου διδάσκει`-, αλλ` είναι αναζήτηση γνώσης. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]