Σημειώσεις συνταγματικού δικαίου
Οργάνωση του κράτους
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-420-284-3
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2005
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
193 σελ.
τ. 1
Το Δίκαιο
Ι. Γραπτό και άγραφο δίκαιο
II. Δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο
III. Δίκαιο, Ηθική, Εθιμοτυπία
Το Κράτος
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
II. Τα στοιχεία του κράτους
Το Πολίτευμα
Ι. Η έννοια του πολιτεύματος
II. Διακρίσεις των πολιτευμάτων
III. Το πολίτευμα της Δημοκρατίας
IV. Η εξέλιξη του πολιτεύματος στην Ελλάδα
Η έννοια και οι διακρίσεις του Συντάγματος
Ι. Η έννοια του Συντάγματος
II. Διακρίσεις του Συντάγματος
III. Διάκριση των κανόνων του Συντάγματος
Η θέσπιση του Συντάγματος
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
II. Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος 1975/86
Η σημασία του Συντάγματος
Η προστασία του Συντάγματος
Η ερμηνεία του Συντάγματος
Ι. Το πρόβλημα της ερμηνείας του Συντάγματος
II. Οι παραδοσιακές ερμηνευτικές μέθοδοι
III. Οι φορείς της ερμηνείας του Συντάγματος
Οι πηγές του Δικαίου
Ι. Η αυξημένη τυπική ισχύς του Συντάγματος
II. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
III. Οι άλλες πηγές του Δικαίου
Οι θεμελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος
Το Εκλογικό Σώμα
Ι. Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Εκλογικό Σώμα
II. Οι αρμοδιότητες του Εκλογικού Σώματος
III. Οι αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία
IV. Εκλογικά Σώματα
Η Βουλή
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
II. Η ανάδειξη της Βουλής
III. Η διάρκεια της θητείας της Βουλής
IV. Η λήξη της θητείας της Βουλής
V. Η οργάνωση της Βουλής
VI. Οι αρμοδιότητες της Βουλής
Η Κυβέρνηση
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
II. Η ανάδειξη της Κυβέρνησης
III. Οι προϋποθέσεις των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών
IV. Οι προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας της Κυβέρνησης
V. Η απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της
VI. Οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης
VII. Η ευθύνη των Υπουργών και των Υφυπουργών
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ι. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας
II. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
III. Η απώλεια του αξιώματος
IV. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας
V. Η νομική θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
II. Η αναγραφή στο Σύνταγμα της επίκλησης της Αγίας Τριάδος
III. Το άρθρο 3 του Συντάγματος 1975/1986/2001
IV. Η σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας κατά το Σύνταγμα 1975/1986/2001
V. Οι συνέπειες της αρχής 'της νόμω κρατούσης πολιτείας'
VI. Η προστασία των γνωστών θρησκειών στο Σύνταγμα 1975/86
VII. Τα εκκλησιαστικά Δικαστήρια
VIII. Το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους
Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης
Ι. Έννοια και διακρίσεις της Δημόσιας Διοίκησης
II. Η διοικητική αποκέντρωση
III. Το αποκεντρωτικό σύστημα κατά το Σύνταγμα
IV. Οι ανεξάρτητες αρχές
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ι. Η έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης
II. Η εποπτεία επί των Ο.Τ.Α
III. Η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση
IV. Η εποπτεία επί των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
Σύνταγμα και δημόσιοι υπάλληλοι
Ι. Οι διατάξεις του Συντάγματος 1975/86 για τους δημόσιους υπαλλήλους
II. Η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου
III. Οι επιμέρους συνταγματικές ρυθμίσεις
IV. Η μονιμότης των δημοσίων υπαλλήλων
V. Οι συνέπειες της αρχής της μονιμότητας
VI. Οι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων
Η δικαστική λειτουργία κατά το Σύνταγμα
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
II. Η 'απονομή δικαιοσύνης' κατά το άρθρο 87 παρ. 1 του Συντάγματος
III. Διαφορές της δικαστικής λειτουργίας από τη νομοθετική και την εκτελεστική λειτουργία
IV. Οι συνταγματικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των δικαστηρίων
V. Τα δικαστήρια που προβλέπονται στο Σύνταγμα
VI. Οι δικαστικοί λειτουργοί