Πυθαγορείων ακούσματα και σύμβολα
Επιμέλεια: Γράβιγγερ, Πέτρος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7921-43-7
Ιδεοθέατρον, Αθήνα, 2005
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 176 γρ, 141 σελ.
Περιγραφή

(...) «Αποφασίσαμεν να παρουσιάσωμεν περί τα 100 τοιαύτα Ακούσματα και Σύμβολα εις την πρωταρχικήν των αρχαίαν ελληνικήν διατύπωσιν και να παραθέσωμεν σύντομα σχόλια διαφόρων διανοητών, προς διάδοσιν των αληθώς αριστουργηματικών τούτων αποφθεγμάτων μεταξύ των νεοτέρων Ελλήνων. Είναι όντως λυπηρόν τοιούτοι θησαυροί σοφίας, ισάξιοι του μεγίστου διδασκάλου της ελληνικής αρχαιότητας, να παραμείνουν άγνωστοι ή διεσπαρμένοι εις βιβλίο και πάντως εις ελάχιστον αριθμόν. Προ των Ακουσμάτων και Συμβόλων, δεν εκρίναμεν άσκοπον να παραθέσωμεν αριθμόν άλλων συντόμων ρητών, ευνοήτων όμως και μη χρηζόντων ιδιαιτέρας ερμηνείας, αι οποίαι εκλήθησαν υπό των αρχαίων Γνώμαι Χρυσαί ή Παροιμίαι (similitudes). Παραδίδοντες διά πρώτην φοράν -καθ` όσον γνωρίζομεν- εις την νεοελληνικήν μιαν τοσούτον σημαντικήν εργασίαν, ευχόμενα όπως συμβάλει αύτη εις πνευματική καθοδήγησιν των νεοτέρων Ελλήνων, συμφώνως προς το πνεύμα του Μεγάλου Σαμίου Μύστου και Διδασκάλου ολοκλήρου της Δύσεως».


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]