Πτωχευτική νομοθεσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2503-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 11/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
292 σελ.
Περιγραφή

Σκοπός της παρούσας συλλογής νομοθεσίας είναι η κωδικοποίηση της ελληνικής πτωχευτικής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο της ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και στις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4013/2011 στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. Πέρα από το κείμενο των νόμων, επισημαίνονται με υποσημειώσεις τα εδάφια των νόμων που τροποποιήθηκαν με νεότερους νόμους, επισυνάπτονται οι σημαντικότερες αιτιολογικές εκθέσεις, αντιπαραβάλλεται το `παλιό` με το `νέο` άρθρο 99 (με τη βοήθεια σχετικού πίνακα), και παρατίθενται τα υποδείγματα που αφορούν το Ν. 3869/2010, με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. Ζ1-1398/10).


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Add: - Upd: