Προστασία των καταναλωτών και σύστημα του ιδιωτικού δικαίου
Ο καταναλωτής ως υποκείμενο έννομης προστασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-922-0
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 51.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
552 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Πρόκειται για μία εκτενή δικαιοθεωρητική μελέτη, προορισμένη να αναπτυχθεί σε τέσσερις τόμους, με αντικείμενο τα ζητήματα οριοθέτησης της ρυθμιστικής εμβέλειας των ειδικών νομοθετημάτων για την προστασία των καταναλωτών.
Τα πρόσφατα, κοινοτικής προέλευσης, σχετικά νομοθετήματα έχουν προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις και προβληματισμούς, τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία των εθνικών μας δικαστηρίων, αναφορικά με την έκταση του υποκειμενικού και αντικειμενικού πεδίου εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.
Το γεγονός αυτό επιφέρει τον πρώτο τόμο του έργου σε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την έννοια του καταναλωτή, στην αναζήτηση των δογματικών θεμελίων και των ουσιαστικών καταστάσεων που καθιστούν αναγκαία την ιδιαίτερη προστασία του, καθώς και στη διερεύνηση της επεκτασιμότητας ή της ανάγκης συστολής του πεδίου εφαρμογής ορισμένων προστατευτικών ρυθμίσεων.
Με δεδομένο στόχο του έργου την ομαλή ένταξη των νέων κανόνων στο παραδοσιακό σύστημα αξιολογήσεων του Ιδιωτικού Δικαίου, τα επιμέρους ζητήματα εξετάζονται όχι μόνον από νομοθετική και νομολογιακή σκοπιά, αλλά και από ποικίλες άλλες οπτικές γωνίες, όπως δικαιοσυγκριτική, πολιτική, οικονομική, κοινωνιολογική, συνταγματική και κοινοτική.
Ο δεύτερος τόμος του έργου αναφέρεται ειδικότερα στα όρια του ελέγχου του περιεχομένου των όρων των καταναλωτικών συμβάσεων (γενικοί όροι συναλλαγών, προδιατυπωμένοι όροι ατομικής χρήσης κ.λ.π.), κατά τους Ν. 2251/1994 και 2741/1999, με εκτενή αναφορά στην νομολογία, ιδίως για τις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις, τις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Ο τρίτος τόμος θα εκτείνεται στα υπόλοιπα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών, τόσο προσυμβατικά (λ.χ. παραπλανητική διαφήμιση), όσο και ενδοσυμβατικά (λ.χ. συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος ή από απόσταση) ή και εξωσυμβατικά (λ.χ. ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα).
Τέλος , ένας τέταρτος τόμος προορίζεται να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα των προηγουμένων στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της εθνικής νομοθεσίας και την εναρμόνιση του Ιδιωτικού Δικαίου σε υπερεθνικό επίπεδο.
Το όλο έργο συνοδεύεται από εξαντλητική βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση, με αναφορά σε αποφάσεις τόσο ημεδαπών και αλλοδαπών εθνικών δικαστηρίων όσο και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.