Προστασία προσωπικών δεδομένων
Νομοθετικά κείμενα εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου: Κανονιστικές πράξεις, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Επιλεγμένη ημεδαπή και αλλοδαπή βιβλιογραφία: Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-583-3
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2001
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
15 x 22 εκ., 410 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-08-31 16:19:57