Πολιτιστική πολιτική, χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7182-13-5
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
224 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο `Πολιτιστική Πολιτική, Χορηγία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη` εξετάζει τις διεπιστημονικές έννοιες `Πολιτισμός`, `Πολιτισμικό`, `Πολιτιστικό`, `Πολιτισμική Πολιτική`, `Πολιτιστική Πολιτική`, `Πολιτισμική Διαχείριση`, `Πολιτιστική Διαχείριση`, `Πολιτισμική Διοίκηση`, `Πολιτιστική Διοίκηση`, `Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη`, `Γενικό (δημόσιο) συμφέρον`, `Κοινωνία των Πληροφοριών και της Γνώσης`, και `Ψηφιο-επικοινωνιακή Παγκοσμιοποίηση` κ.ά.
Αναλύει και εξετάζει διεξοδικά τη:
- Χορηγία ως `Αμφίδρομη Πολιτιστική Ανταλλαγή`
- Χορηγία ως `Εναλλακτική Επένδυση`
- Χορηγία ως `Πρακτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης`
- Χορηγία ως `Εναλλακτική Επένδυση`
- Χορηγία ως `Πρακτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης`
- Χορηγία ως `Επικοινωνιακή Απήχηση`
Το βιβλίο, βασιζόμενο στην επιστημονική έρευνα `Πολιτισμός της Χορηγίας`, παρέχει τα απαραίτητα επιστημονικά `εργαλεία` διαχείρισης, αξιοποίησης και αξιολόγησης των χορηγιών. Εισάγει τις έννοιες του `Συστήματος Δυναμικού Πολιτισμού`, `Πολιτισμού της Χορηγίας` και τα καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης, αξιοποίησης και αξιολόγησης χορηγιών. Προτείνει την ίδρυση του Ινστιτούτου Αξιοποίησης Χορηγιών και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την έναρξη του διαλόγου με θέμα: `Η Χορηγία δεν είναι μόνο Πολιτιστική!` στην ιστοσελίδα www.xorigies.com
Απευθύνεται στους ερευνητές, φοιτητές, επαγγελματίες και στελέχη ιδρυμάτων, οργανισμών, φορέων, συλλόγων και πολιτισμικών μονάδων που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, τις χορηγίες, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την πολιτιστική πολιτική, την πολιτιστική διαχείριση, διοίκηση και τεχνολογία. Ιδιαίτερα απευθύνεται στους χορηγούς και τους αποδέκτες χορηγιών από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, επισημαίνοντας ότι η χορηγία δεν είναι μόνο πολιτιστική, αλλά και αθλητική, πολιτική, οικολογική, εκπαιδευτική, κοινωνική, περιβαλλοντική, κ.ά.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

1. Εισαγωγή: Πολιτιστική Πολιτική και Χορηγίες
2. Πολιτισμός και Χορηγίες: 'Πολιτισμικό' και 'Πολιτιστικό'
3. Γενικό (Δημόσιο) Συμφέρον και Χορηγίες: Μοντέλα Ανάπτυξης Χορηγιών
4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χορηγία: Ελεύθερος Χρόνος και Παγκοσμιοποίηση
5. Πολιτιστική Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες: Η αγορά της Χορηγίας στην Ελλάδα είναι ρητορεία ή πραγματικότητα;
6. Νομοθετικές και Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Χορηγίες: Η Χορηγία στην Ελλάδα δεν είναι μόνο Πολιτιστική!
7. Επίλογος: 'Δυναμικός Πολιτισμός της Χορηγίας' και 'Θερμοκήπιο του Πολιτισμού'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ο Ν. 3525/2007 για την Πολιτιστική Χορηγία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Καλλιτέχνες και Χορηγία: Σκέψεις ενός εικαστικού καλλιτέχνη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Σχετιζόμενα προϊόντα