Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές
Για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-218-549-0
Κριτική, Αθήνα, 12/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 78.63 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
30 x 23 εκ, 2,062 γρ, 387 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει σ’ ένα ενιαίο πλαίσιο τις βασικές αντιλήψεις και πρακτικές που αναφέρονται στον χωρικό σχεδιασμό των πόλεων. Οι προσεγγίσεις, τα επιχειρήματα και τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται δίνουν έμφαση στην πρόσφατη ευρωπαϊκή και ειδικότερα την ελληνική εμπειρία.

Οι συγγραφείς κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
-Την αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού: Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως σήμερα τα πολλαπλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πόλεις και η αδυναμία των προηγούμενων πολεοδομικών πρακτικών να συμβάλουν στην επίλυσή τους έχουν οδηγήσει στην ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών πλαισίων για την προώθηση της αστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της οργάνωσης των πόλεων.
-Τη ρύθμιση των χρήσεων γης: Η εξέλιξη του χωρικού σχεδιασμού κατέληξε σ’ ένα ιδιαίτερα πλούσιο και ταυτόχρονα πολύπλοκο σύστημα κανόνων που καθορίζουν από τη μια μεριά τις χωρικές στρατηγικές και από την άλλη τις σχέσεις ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, καθώς και τα δικαιώματα στο χώρο της πόλης.
-Τις μετακινήσεις στην πόλη: Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημεία συσσώρευσης ποικίλων δραστηριοτήτων και αναγκών για μετακινήσεις. Ο σχεδιασμός που στοχεύει στην αρμονική συνύπαρξη όλων των δικτύων και μέσων μεταφοράς σε μια αστική περιοχή αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση βιώσιμων αστικών μετακινήσεων.
-Τις παρεμβάσεις της ΕΕ στον αστικό χώρο: Οι πόλεις διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης ως κέντρα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής περιβάλλοντος, με στόχο να γίνει βιώσιμη.

Το βιβλίο συμβάλλει ουσιαστικά στον επιστημονικό διάλογο, την έρευνα και την εκπαίδευση στα ζητήματα πολεοδομίας και αστικής ανάπτυξης, συμπληρώνοντας έτσι τη σχετικά περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία σ` ένα τόσο κρίσιμο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο.

Σχετιζόμενα προϊόντα