Ποιοι οι υπεύθυνοι διά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν. Τα απώτερα αίτια των σημερινών οικονομικών μας δυσχερειών
Τρεις ιστορικαί αγορεύσεις του πρωθυπουργού κ. Ε. Κ. Βενιζέλου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-400-552-9
Πελεκάνος, Αθήνα, 2/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.15 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 223 γρ, 123 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται:
1η αγόρευσις του Πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου (30 Μαρτίου 1932):
- Η θέσις των κομμάτων απέναντι του οικονομικού προβλήματος
- Το Λαϊκόν Κόμμα έγινε αφορμή να χάσωμεν 40 εκατομμύρια χρυσών λιρών
- Η προσπάθεια προς συγκρότησιν οικουμενικής κυβερνήσεως

2η αγόρευσις του Πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου (31 Μαρτίου 1932):
- Το Λαϊκόν Κόμμα υπεύθυνον της Μικρασιατικής Καταστροφής και των συνεπειών της
- Ηδύνατο να προλάβη εις επανειλημμένας περιστάσεις την βίαιαν εκρίζωσιν του μικρασιατικού και θρακικού ελληνισμού
- Αι ρίζαι της σημερινής μας οικονομικής κακοδαιμονίας

3η αγόρευσις του Πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου (1 Απριλίου 1932):
- Και την τελευταίαν στιγμήν ηδύνατο να σωθή η Θράκη
- Η αφροσύνη της προελάσεως προς την Άγκυραν εστοίχισεν εις την Ελλάδα χιλιάδας νεκρών
- Ποιοι οι πραγματικοί αίτιοι του διχασμού μας.

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Ε.Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Αη ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1932)
Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΓΙΝΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΧΑΣΩΜΕΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΥΣΩΝ ΛΙΡΩΝ
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Βα ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1932)
ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΗΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΗ ΕΙΣ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΑΙΑΝ ΕΚΡΙΖΩΣΙΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΑΙ ΡΙΖΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
Γη ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1932)
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΣΤΙΓΜΗΝ ΗΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΩΘΗ Η ΘΡΑΚΗ
Η ΑΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ ΕΣΤΟΙΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΝΕΚΡΩΝ
ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΜΑΣ