Παρένθετη μητρότητα
Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-651-2
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
168 σελ.
Περιγραφή

Κατά το πρόσφατο παρελθόν πραγματοποιήθηκε μια ραγδαία ανάπτυξη ιατρικών μεθόδων που στοχεύουν στην υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Μία από αυτές είναι η παρένθετη μητρότητα, που τυγχάνει πραγμάτευσης στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος. Ειδικότερα, παρουσιάζεται το σχετικό ελληνικό νομικό καθεστώς, όπως επίσης σχετική νομολογία (ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Δεν λείπουν επίσης ορισμένες αναφορές σε σχετικές ρυθμίσεις αλλοδαπών έννομων τάξεων. Έμφαση δίνεται στις εγκληματολογικές προεκτάσεις του ζητήματος, όπως ο φόβος που έχει εκφραστεί περί ένταξης της παρένθετης μητρότητας στον κύκλο των δραστηριοτήτων που επιδίδονται εγκληματικές οργανώσεις. Το έργο συμπληρώνεται με την παρουσίαση των δεδομένων που λήφθησαν από έρευνα σε φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διευρεύνηση της γνώμης τους σε άμεσα συνδεόμενα με την παρένθετη μητρότητα ζητήματα.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Πρόλογος 9
Ευχαριστίες 11
Κυριότερες συντομογραφίες 13
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23
ΜΕΡΟΣ Α': ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
1. Η διάκριση της υποκατάστατης μητρότητας σε πλήρη και μερική 42
2. Γενικοί όροι της επιτρεπόμενης υποβολής σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 43
3. Ειδικότερες νομικές προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα 46
α) Ιατρική αδυναμία κυοφορίας 46
β) Καταλληλότητα για κυοφορία 48
γ) Κατοικία των δύο γυναικών στην Ελλάδα 49
δ) Ωάριο που να μην προέρχεται από την κυοφόρο 53
ε) Συμφωνία 54
στ) Παροχή σχετικής δικαστικής άδειας 56
4. Παρένθετη μητρότητα και συγγένεια: Η εξαίρεση του τεκμηρίου του άρθρου 1464 ΑΚ στην περίπτωση της παρένθετης μητρότητας και η σύνδεση του τέκνου με τον πατέρα 59
5. Άρνηση αποδόσεως του τέκνου που γεννήθηκε από την παρένθετη στην κοινωνική μητέρα και το αντίστροφο 66
6. Παρένθετη μητρότητα και υιοθεσία 68
7. Ζητήματα κληρονομικού δικαίου 69
8. Ζητήματα εργατικού δικαίου 71
9. Η νομική ρύθμιση για την παρένθετη μητρότητα υπό το πρίσμα του ελληνικού Συντάγματος 71
ΜΕΡΟΣ Β': ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1. Η νομική ρύθμιση στη χώρα μας: απαγορεύσεις, προστατευόμενο έννομο αγαθό και μορφές εγκληματικής δράσης 83
2. Η παραβίαση των όρων που θέτει η ελληνική νομοθεσία για την παρένθετη μητρότητα: ένα έγκλημα χωρίς θύμα 87
3. Παρένθετη μητρότητα και τεχνητή διακοπή της κύησης (υπό το πρίσμα του ελληνικού ποινικού δικαίου ειδικότερα) 88
4. Παρένθετη μητρότητα και αιμομιξία-ασέλγεια μεταξύ συγγενών: προς επανεκτίμηση του προστατευόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 345 και 346 ΠΚ εννόμου αγαθού 91
5. Η ένταξη της παρένθετης μητρότητας στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος: ένας κίνδυνος που έχει επισημανθεί 93
α) Στοιχεία περί του ορισμού του οργανωμένου εγκλήματος (σύντομη εγκληματολογική πραγμάτευση) 93
β) Παρένθετη μητρότητα και οργανωμένο έγκλημα ειδικότερα 96
6. Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή ΙΥΑ, άρ. 19-25, ν. 3305/2005) 99
Τελικές σκέψεις 108
ΜΕΡΟΣ Γ': ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
Στόχος 113
Στοιχεία της έρευνας 113
Ληφθέντα Δεδομένα 114
α) Κοινές ερωτήσεις σε φοιτητές και φοιτήτριες 115
β) Ερωτήσεις μόνο σε φοιτήτριες 120
γ) Ερωτήσεις μόνο σε φοιτητές 122
Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα 125
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 129
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 133

Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου. Διεύθυνση σειράς: Θ. Κ. Παπαχρίστου, Λ. Μήτρου, Τ. Βιδάλης, Θ. Ξηρός