Παραοικονομία
Άρθρα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-036-5
Κριτική, Αθήνα, 1/1991
Ελληνική, Νέα
€ 10.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 384 σελ.
Περιγραφή

Παρά το ότι η παραοικονομία στη χώρα μας, κατά τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας (έχουμε εκτιμήσει, όπως παρουσιάζεται στο τελευταίο άρθρο του παρόντος τόμου, ότι η μέση τιμή της παραοικονομίας ως ποσοστού του ΑΕΠ κατά την περίοδο 1958-1988 ήταν περίπου 25%), η συστηματική θεωρητική αλλά και εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου άρχισε μόλις την τελευταία πενταετία, κυρίως εξαιτίας των τεράστιων ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και της μεγάλης υστέρησης των φορολογικών εσόδων, που συνδέονται στενά με το φαινόμενο αυτό. Βέβαια, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο η διερεύνηση της παραοικονομίας αναπτύχθηκε μόλις την τελευταία δεκαετία. Σήμερα είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η θεωρητική θεμελίωση του φαινομένου της παραοικονομίας είναι ανεπαρκής και η ανεπαρκής αυτή θεωρητική θεμελίωσή της έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση μη αξιόπιστων μεθόδων εκτίμησης της έκτασής της.
Με σκοπό τη συμβολή στην κατανόηση και τη θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου, αφιερώθηκε η πρώτη ειδική έκδοση του περιοδικού `Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας` στην παραοικονομία. Πέρα από την Εισαγωγή, ο τόμος περιλαμβάνει δώδεκα άρθρα, γραμμένα ειδικά γι` αυτόν: Στην Εισαγωγή γίνεται από τον επιμελητή της έκδοσης μια κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων, αμέσων και εμμέσων, μεθόδων εκτίμησης της παραοικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των εμμέσων μεθόδων και συγκεκριμένα των μεθόδων των αποκλίσεων μεταξύ εισοδήματος και δαπάνης, της μεθόδου των αποκλίσεων μεταξύ του επίσημου και του θεωρούμενου ως πραγματικού ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, των μεθόδων των νομισματικών δεικτών, των μεθόδων των προσδιοριστικών παραγόντων/δεικτών και των μεθόδων της ζήτησης χρήματος, δεδομένων των αδυναμιών με τις οποίες συνδέονται οι άμεσες μέθοδοι, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι σημειακές εκτιμήσεις που παρέχουν καθώς και η διαχρονική ασυνέπεια, η μεροληψία δείγματος και η μεροληψία απάντησης που συνήθως τις χαρακτηρίζουν. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Γ. Βαβούρας, Εισαγωγή
K. G. P. Matthews, Το Μέγεθος της Παραοικονομίας: Μια Μεθοδολογική Επισκόπηση
J. J. Thomas, Έμμεσα Νομισματικά Μέτρα του Μεγέθους της Παραοικονομίας: Ένα Σκεπτικιστικό Σχόλιο
B. S. Frey και H. Weck-Hannemann, Παραοικονομία: Η Μέτρηση του Μη Μετρήσιμου
H.-G. Petersen, Παραοικονομία, Καμπύλη Laffer και Παράνομο χρήμα σε Απλά Μακροοικονομικά Υποδείγματα
Β. Μανεσιώτης, Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή: Ταυτίζονται ή Διαφέρουν;
D. J. Pyle, Συμμετοχή στην Παραοικονομία: Θεωρία, Ενδείξεις και Πολιτική
F. Schneider, Το Μέγεθος της Σκιώδους Οικονομίας στα Κράτη-Μέλη του Ο.Ο.Σ.Α.: Μια Προκαταρκτική
Διερεύνηση
Γ. Σταμάτης, Μη Παραγωγική Εργασία και Παραοικονομία
P. J. J. Welfens και M. J. Welfens, Μια Συγκριτική Θεώρηση της Παραοικονομίας στις Σοσιαλιστικές χώρες:
Εξέλιξη, Δυναμική και Επιπτώσεις
Γ. Βαβούρας και Ξ. Πετρινιώτη, Απόπειρα Ανίχνευσης μιας Αθέατης Δραστηριότητας: Η Αδήλωτη Απασχόληση στην Ελλάδα
V. Ginsburgh, S. Pelerman και P. Pestieau, Η «Μαύρη» Εργασία στο Βέλγιο: Εκτιμήσεις και Επιδράσεις
Γ. Βαβούρας, Ν. Καραβίτης και Α. Τσούχλου, Μια Έμμεση Μέθοδος Εκτίμησης του Μεγέθους της Παραοικονομίας και Εφαρμογή της στην Περίπτωση της Ελλάδας