Παράκτια γεωμορφολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-714-7
Ίων, Αθήνα, 11/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 638 γρ, 242 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγή στην Παράκτια Γεωμορφολογία. Τη μελέτη δηλαδή των παράκτιων περιβαλλόντων, των διεργασιών που δρουν στο χώρο αυτό και των παράκτιων γεωμορφών, που είναι το μορφολογικό αποτέλεσμα της δράσης τους. Παράλληλα θίγει θέματα αιχμής όπως η διάβρωση των ακτών, οι επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, λόγω της κλιματικής αλλαγής και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (Ο.Δ.Π.Ζ.)

Τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου ασχολούνται με τις παράκτιες διεργασίες όπως είναι ο κυματισμός, τα παράκτια ρεύματα, οι παλίρροιες, οι μεγάλης χρονικής κλίμακας μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και το ισοζύγιο των ιζημάτων της παράκτιας ζώνης.

Ακολουθεί η ανάλυση των παράκτιων γεωμορφών, η αναγνώριση και μελέτη των οποίων είναι σημαντική για τη διερεύνηση της γεωμορφολογικής εξέλιξης και την αναπαράσταση της παλαιογεωγραφίας των παράκτιων περιοχών. Οι γεωμορφές αναλύονται ανάλογα με τα παράκτια περιβάλλοντα στα οποία αναπτύσσονται και τις διεργασίες που κυριαρχούν σε αυτά. Δίνεται ο ορισμός, η περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών και ο τρόπος σχηματισμού των γεωμορφών που χαρακτηρίζουν παράκτια περιβάλλοντα πετρωδών (βραχωδών) ακτών, περιβάλλοντα που κυριαρχεί ο κυματισμός, η ποτάμια τροφοδοσία ιζήματος, οι παλίρροιες, η αιολική δράση και η ανάπτυξη κοραλλιών.

Τέλος γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών και στις λύσεις προστασίας, ενώ δίνονται οι βασικές αρχές και οι στόχοι της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (Ο.Δ.Π.Ζ.), καθώς και το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ακτές.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο πρόγραμμα σπουδών των οποίων περιλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με τη γεωμορφολογία, τη μελέτη και τη διαχείριση χώρου. Επιπλέον φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό οδηγό και βοήθημα για τους ερευνητές που ασχολούνται με τις παράκτιες διεργασίες, την παλαιογεωγραφία παράκτιων περιοχών καθώς και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.