Παγκόσμια Ευρώπη;
Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Global Europe? International Dimensions of the European Union
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0378-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.63 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,166 γρ, 615 σελ.
Περιγραφή

[...] Η ανά χείρας µελέτη συνεισφέρει στην ελληνική βιβλιογραφία µια συνολική ανάλυση των διεθνών διαστάσεων της ΕΕ µε απώτερο στόχο την εξακρίβωση της διεθνούς της ταυτότητας. Όπως αναφέρει ο ΗίΙΙ, "η ΕΕ αποτελεί ένα σύστηµα σχέσεων, µέσα στο οποίο οι Ευρωπαίοι εκπροσωπούν ένα (υπο)σύστηµα του παγκόσµιου συστήµατος ... περισσότερο ένα σύστηµα που δηµιουργεί διεθνείς σχέσεις -συλλογικά, ατοµικά, οικονοµικά, πολιτικά- και λιγότερο µία ξεκάθαρη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική per se". Ως αποτέλεσµα, έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι τύποι συµφωνιών/συνεργασιών της ΕΕ µε χώρες, οµάδες χωρών ή διεθνείς οργανισµούς, που αναπτύσσονται πάνω σε µια πραγµατιστική αd hoc βάση, χωρίς -όπως αποδεικνύεται- να συνδέονται µε κάποιο συστηµατικά προκαθορισµένο σχέδιο. Με εξαίρεση τις ρήτρες τις οποίες η ΕΕ θέτει απαρέγκλιτα σε όλες τις συµφωνίες που συνάπτει (Σεβασµός Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Κράτος Δικαίου κ.λπ.), η ΕΕ δεν ακολουθεί ενιαία τυπολογία στις εξωτερικές της σχέσεις. Στα κριτήρια λαµβάνονται υπόψη το οικονοµικό µέγεθος και η εµπορική ισχύς του αντισυµβαλλόµενου, τα οφέλη που η ΕΕ αναµένει να αποκοµίσει ανάλογα µε τον τύπο της συµφωνίας, καθώς και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως η τρέχουσα διεθνής κατάσταση, η γεωπολιτική θέση της αντισυµβαλλόµενης χώρας ή η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η
ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η
ΘΕΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 'ΗΠΙΑ' ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ