Οδοιπορικόν
Εκ Παρισίων εις Ιεροσόλυμα και εξ Ιεροσολύμων εις Παρισίους
Itinéraire de Paris à Jérusalem (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-6705-01-4
Συλλογή, Αθήνα, 11/2007
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 14.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 644 γρ., 272 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή

(. . .) Άν δε πλήν τούτων είχομεν και περιηγήσεις τινάς πιστώς τα καθ΄ημάς αφηγουμένας, τερπνάς δέ συνάμα και μή περιοριζομένας εις τεχνικάς μόνον τόπων και μνημείων περιγραφάς, ηθέλομεν γνωρίζει πάντες κατά το μάλλον και ήττον ό, τι περίεργον εν τη ενδόξω ημών πατρίδι. Την έλλειψιν ταύτην δύναται ν` αναπληρώση άχρι τινός το ανά χείρας `Οδοιπορικόν`· καθότι είναι μεν αληθές ότι ως εκ των μετά ταύτα ανακαλύψεων ελαττούται ο συγγραφεύς νεωτέρων τινών περιηγητών κατά την επιστημονικήν αξίας, εις ήν άλλως ουδέποτε απέβλεπεν ούτος, αλλ` ουχ` ήττον δίδωσιν ημίν πλείστας όσας πολυτίμους περί Ελλάδος πληροφορίας, περιγράφων πιστώς και ζωηρώς τα λείψανα της αρχαίας τέχνης, συγκεφαλαιων εν ολίγοις την ιστορίαν εκάστης πόλεως και εξ ελαχίστων εξάγων μεγάλα συμπεράσματα και αιωνίους αληθείας· εις τούτο δέ ου μόνο πρωτότυπος είναι, αλλά και αμίμητος άχρι τούδε. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-12-18 13:32:16