Μελέτες για την ελληνική γλώσσα: Μνήμη Α. - Φ. Χρηστίδη
Πρακτικά της ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας του τμήματος φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 6-7 Μαΐου 2006
Studies in Greek Linguistics
In Memoriam A. - F. Christidis: Proceedings of the Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy Aristotle University of Thessaloniki, May 6-7, 2006
Συλλογικό έργο
Εισήγηση: Campos, Héctor || Charitonidis, Chariton || Comrie, Bernard || Domínguez, Casado Raúl || Drachman, Gaberell || Gryllia, Stella || Horrocks, Geoffrey || Lekakou, Marika || Malikouti - Drachman, Angeliki || Manolessou, Io || Méndez Dosuna, Julián || Vis, Jeroen || Γιαννάκης, Γεώργιος Κ. Γλωσσολόγος || Γιαννουλοπούλου, Γιαννούλα || Δασκαλάκη, Ευαγγελία || Δρέττας, Γεώργιος || Κάζης, Αριστείδης Δ. || Κάζης, Δημήτρης Α. || Καλοκαιρινός, Αλέξης || Καραλή, Μαρία || Καρούσου, Αλεξάνδρα || Κατή, Δήμητρα || Κιμισκίδης, Βασίλειος Κ. || Κουβάτσου, Ζ. Κ. || Κυριαζής, Δώρης Κ. || Λαβίδας, Νικόλαος || Λαζαρίδου, Ε. || Μαργαρίτη - Ρόγκα, Μαριάννα || Μαρκόπουλος, Θεόδωρος || Μαρμαρίδου, Σοφία || Μελισσαροπούλου, Δήμητρα || Μόζερ, Αμαλία || Μότσιου, Ελένη || Νικηφορίδου, Κική || Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι. || Παντελίδης, Νικόλαος Γ. || Παπαγιαννόπουλος, Σ. || Πετρούνιας, Ευάγγελος Β. || Πήτα, Ρία Μ. || Ράλλη, Αγγελική || Σετάτος, Μιχάλης || Σεχίδου, Ειρήνη || Τσαγγαλίδης, Αναστάσιος || Τσιτσιπής, Λουκάς Δ. || Τσολακίδης, Συμεών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-231-125-7
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Γαλλικά || Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 921 γρ., 442 σελ.
Περιγραφή

O τόμος αυτός περιλαμβάνει κείμενα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της 27ης ετήσιας συνάντησης εργασίας του τομέα γλωσσολογίας του τμήματος φιλολογίας του Α.Π.Θ. (6-7 Μαΐου 2006), και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του καθηγητή γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Αναστασίου-Φοίβου Χρηστίδη (1946-2004).

Περιέχονται οι εισηγήσεις:
- Bernard Comrie, "Areal typology and the "World Atlas of Language Structures""
- Hector Campos, ""Agree" and "move FF" in Greek Αromanian"
- Chariton Charitonidis, "Towards a typological classification of modern Greek"
- Γεώργιος Κ. Γιαννάκης, "Ινδοευρωπαϊκή μεταφορά"
- Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου, "Η ανάδυση του οριστικού άρθρου στην ελληνική και την ιταλική: συγκριτική μελέτη"
- Euangelia Daskalaki, "Free relatives in Greek: Deriving External Case Matching"
- Raul Dominguez Casado, "SEG XLVIII 1067, δίφθογγος ή δεύτερη αναπληρωματική έκταση στη θηραϊκή διάλεκτο;"
- Gaberell Drachman, Angeliki Malikouti - Drachman, "Concrete vs. Abstract Explanations in Phonology"
- Georges Drettas, "Le Corpus judeo-grec et l`etude des vernaculaires medievaux du grec"
- Stella Gryllia, Marika Lekakou, "Clefts in Cypriot Greek"
- Αλέξης Καλοκαιρινός, "Η πυκνότητα και η μονάδα: αναγνώσεις του Τάσου Χριστίδη"
- Μαρία Καραλή, "Υποκειμενικότητα και μέση φωνή"
- Αλεξάνδρα Καρούσου, "Η σχέση των φωνητικών παραγώγων της προλεκτικής περιόδου με την ανάδυση των πρώτων λέξεων στα παιδιά"
- Ζ. Κ. Κουβάτσου, Ρ. Πήτα, Β. Κ. Κιμισκίδης, Ε. Λαζαρίδου, Δ. Α. Κάζης, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Α. Κάζης, "Σημασιολογική αμφισημία στην επιληψία"
- Δώρης Κ. Κυριαζής, "Η σχέση του ελληνικού γλωσσικού ιδιώματος της Χιμάρας με τα άλλα νεοελληνικά ιδιώματα"
- Νικόλαος Λαβίδας, "Μηχανισμοί παραγωγής μεταβατικών εναλλαγών στη διαχρονία της ελληνικής"
- Io Manolessou, Geoffrey Horrocks, "The development of the definite article in Greek"
- Μαριάννα Μαργαρίτη - Ρόγκα, "Ο σχηματισμός των ανδρωνυμικών στις νεοελληνικές διαλέκτους"
- Θεόδωρος Μαρκόπουλος, "Γραμματικοποίηση και γλωσσική ποικιλία: ο μέλλοντας στην εποχή της Κρητικής "Αναγέννησης" (16ος-17ος αι.)
- Σοφία Μαρμαρίδου, "Εννοιολογική μεταφορά και πολιτισμικά μοντέλα: η περίπτωση του ψυχρού πόνου στην ελληνική"
- Julian Mendez Dosuna, "Παρατηρήσεις στις νέες μαντειακές πινακίδες της Δωδώνης"
- Αμαλία Μόζερ, "Άποψη, χρόνος και ιστορία"
- Ελένη Μότσιου, "Όψεις της μη κυριολεξίας στη γλώσσα και τη σκέψη του παιδιού"
- Κική Νικηφορίδου, Δήμητρα Κατή, "Απροσδιόριστες γραμματικές δομές: προεκτάσεις για τη θεωρητική περιγραφή και αναπτυξιακή μελέτη των αναφορικών προτάσεων"
- Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, "Η ρηματική άποψη στην ελληνική και οι σχέσεις E, R, S"
- Νίκος Παντελίδης, "Κοινή δημοτική: παρατηρήσεις στη διαδικασία διαμόρφωσής της"
- Ευάγγελος Β. Πετρούνιας, "Νεοκαθαρεύουσα και εξαγγλισμός της ελληνικής: γραμματικό σύστημα"
- Αγγελική Ράλλη, Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Συμεών Τσολακίδης, "Ο παρακείμενος στη νέα ελληνική και στις διαλέκτους: παρατηρήσεις για τη μορφή και την εξέλιξή του"
- Μιχάλης Σετάτος, "Αδυναμίες και μειονεκτήματα της γλώσσας"
- Ειρήνη Σεχίδου, "Τυπολογία και γλωσσική επαφή: η επίδραση της ελληνικής στο προθετικό σύστημα της ρομανί"
- Λουκάς Δ. Τσιτσιπής, "Γλωσσική εθνογραφία, γλωσσική ανθρωπολογία και υβριδιακές διακλαδικές προσεγγίσεις"
- Jeroen Vis, "Η αποφυγή του "re" στην αττική διάλεκτο: μια περίπτωση "φωνολογικής συνωμοσίας"
- Στρογγυλή τράπεζα, "Η διεπιστημονικότητα στη σκέψη του Α.-Φ. Χριστίδη"


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-04-29 16:26:52