Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1647-9
Ελληνική, Νέα
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 642 γρ, 304 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να προσφέρει μια γενική εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας στα πλαίσια της Ψυχολογίας και του συγγενούς πεδίου της Γνωστικής Νευροεπιστήμης. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στον χώρο της Ψυχολογίας, των Παιδαγωγικών και της Νευροεπιστήμης παρέχοντας ένα βασικό πλαίσιο αρχών που θα πρέπει να διέπει την έρευνα των ψυχολογικών φαινομένων και των εγκεφαλικών μηχανισμών που σχετίζονται με αυτά. Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο σε γενικότερα ζητήματα, όπως η μέτρηση, η δειγματοληψία, και παράγοντες που επηρεάζουν την επιστημονική αξία των δεδομένων μιας έρευνας. Επίσης, εξετάζουμε συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στη συλλογή εμπειρικών δεδομένων, όπως το πείραμα, η συνέντευξη, η παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο και οι διάφορες ψυχομετρικές δοκιμασίες και κλίμακες. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τις αρχές που διέπουν τη μελέτη των μηχανισμών του εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνοι για την τέλεση των ψυχολογικών λειτουργιών, και εξετάζει την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό, όπως η μαγνητοεγκεφαλογραφία, η λειτουργική μαγνητική τομογραφία και η απεικόνιση με εκπομπή ποζιτρονίων.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
3. Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ
6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
8. ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
10. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ