Μαθηματικά αποφάσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7996-23-7
Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιάς , 2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
400 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Ο δεύτερος τόμος του βιβλίου "Μαθηματικά Αποφάσεων" ασχολείται με τις μεθόδους επίλυσης δύσκολων προβλημάτων όπως είναι τα προβλήματα ελαχίστου μήκους διαδρομών χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους Ford, Floyd-Warshall, Bellman-Ford και Dijkstra. Αναλύονται θέματα μέγιστης ροής σε δίκτυα και παράλληλα παρουσιάζονται εφαρμογές τους σε πραγματικά προβλήματα. Για την επίλυση προβλημάτων ελαχίστου ζευγνύοντος δένδρου χρησιμοποιούνται θεμελιώδεις αλγόριθμοι, όπως οι Prim, Kruskal και Floyd. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε Σχέσεις Προτεραιότητας με εφαρμογές σε βιομηχανία, εμπόριο και επιστημονικές δραστηριότητες. Στο παρόν βιβλίο γίνεται εκτενής αναφορά στην επίλυση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού με τη χρήση των βασικών μεθόδων P.E.R.T. και C.P.M. Για την επίλυση NP-Hard προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης, αναλύονται οι αλγόριθμοι ευφυΐας σμήνους όπως ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης σωματιδίων P.S.O. καθώς και ο αλγόριθμος αναζήτησης βασισμένος στη βαρύτητα G.S.A.