Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινούπολης υπό των Τούρκων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-400-424-9
Πελεκάνος, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 42.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
25 x 18 εκ, 1,054 γρ, 427 σελ.
Περιγραφή

[...] Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων τον Μάιον του 1453 είνε εν των μεγίστων συμβάντων της παγκοσμίου ιστορίας και έσχε τεραστίαν επίδρασιν επί τας τύχας της Ευρώπης. Δια της αλώσεως εκείνης οι Τούρκοι απέκτησαν την ηγεμονίαν εν τη Ανατολή επί αιώνας όλους.
Το γεγονός εκείνο υπήρξεν η εσχάτη καταστροφή της ελληνικής φυλής μέχρι της αναστάσεως, ήτις ενεκαινιάσθη μεν μεγαλοπρεπώς το πρώτον ήμισυ του παρελθόντος αιώνος, συνετελέσθη δε λαμπρώς εν ταις ημέραις ημών. Η άλωσις μικρού δειν μετέβαλεν οριστικώς τον ρουν της ιστορίας.
Υπήρξε συμβάν επί τοσούτον έκτακτον δια πλείστους όσους λόγους, αλλά και διότι η προηγηθείσα αυτής πολιορκία υπήρξεν η πρώτη επιτευχθείσα δια του πυροβολικού, όπλου όλως νέου εν τοις χρόνοις εκείνοις ούτως, ώστε οι λόγιοι καθώρισαν τους μοιραίους εκείνους μήνας Απρίλιον και Μάιον του 1453 ως το επίσημον χρονολογικόν όριον, δι` ου περατούνται μεν οι μέσοι αιώνες, δηλούται δε η αρχή των νέων χρόνων. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Εισαγωγή
Πρόλογος του μεταφραστού
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Θάνατος του αυτοκράτορος Ιωάννου Παλαιολόγου - Ανάρρησις του διαδόχου αυτού Κωνσταντίνου Δραγάση - Θάνατος του σουλτάνου Μουράτ - Ανάρρησις του διαδόχου αυτού Μωάμεθ Β' - Άφιξις εις Κωνσταντινούπολιν του καρδιναλίου Ισιδώρου, αποστόλου του Πάπα - Η ένωσις των εκκλησιών της Ρώμης και της Κωνσταντινουπόλεως.- Πρώται πράξεις του Μωάμεθ Β' - Διαπραγματεύσεις περί νέου γάμου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όντος το δεύτερον εν χηρεία - Αποδημία του Φραντζή εις την Τραπεζούντα και εις την Ιβηρίαν - Αποτυχία των διαπραγματεύσεων τούτων - Αι αυτοκράτειραι του Βυζαντίου τον δέκατον πέμπτον αιώνα - Πρώται διαφοραί μεταξύ των δύο νέων ηγεμόνων - Κτίσις του φοβερού φρουρίου του Ρούμελη-Χισσάρ υπό του Μωάμεθ - Πρώται εχθροπραξίαι - Επάνοδος του σουλτάνου εις Αδριανούπολιν - Βύθισις πλοίων βενετικών υπό των τουρκικών πυροβόλων του Ρούμελη-Χισσάρ - Παρασκευαί εκατέρωθεν χάριν του εσχάτου αγώνος - Άφιξις εις Κωνσταντινούπολιν των Ιταλικών επικουριών - Αμυντικά έργα εν Κωνσταντινουπόλει
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Άθροισις της στρατιάς του Μωάμεθ εν Αδριανουπόλει - Το φοβερόν πυροβολικόν του σουλτάνου - Τα τεράστια πυροβόλα του Ορβανού - Ο τουρκικός στρατός φθάνει προ της Κωνσταντινουπόλεως - Η κατανομή αυτού περί την πολιορκουμένην πόλιν - Το μέγα τείχος και τάλλα αμυντικά ερύματα της Κωνσταντινουπόλεως - Το ουσιώδες έργον του πυροβολικού εν ταύτη τη πολιορκία
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Η ασθενής φρουρά της Κωνσταντινουπόλεως - Η κατανομή αυτής προς άμυναν της πόλεως - Άμυνα του λιμένος του Κερατίου κόλπου - Πρώτη ημέρα της πολιορκίας - Άφιξις του τουρκικού στόλου εις τον Βόσπορον - Την αυτήν ημέραν, 12 Απριλίου, έναρξις του μεγάλου βομβαρδισμού - Απόκρουσις της πρώτης εφόδου των Τούρκων τη 18 Απριλίου - Πρώτη άκαρπος επίθεσις του στόλου εναντίον της αλύσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Ονομαστή ναυμαχία της 20 Απριλίου απέναντι της Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ χριστιανικών πλοίων και σύμπαντος του τουρκικού στόλου - Τελική νίκη των Χριστιανών - Λύσσα του σουλτάνου - Δυσμένεια κατά του Τούρκου ναυάρχου - Συνέχεια του βομβαρδισμού - Μεταφορά μέρους του τουρκικού στόλου εις τον Κεράτιον δια του λόφου του Πέραν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Τρόμος των πολιορκουμένων επί τη θέα των τουρκικών πλοίων εν τω Κερατίω - Θλιβερά αποτυχία της απόπειρας πυρπολήσεως των πλοίων τούτων - Κατασκευή υπό των Τούρκων της γέφυρας εν τω μυχώ του Κερατίου - Εξακολούθησις του βομβαρδισμού - Οι πολιορκούμενοι αποστέλλουσι δρόμωνα εις την σπερίαν - Βομβαρδισμός ύπερθεν των τειχών του Πέραν - Διαφωνίαι μεταξύ των πολιορκουμένων - Νέα άκαρπος έφοδος της 12 Μαΐου - Οι πολιορκούμενοι ανατινάσσουσι τας υπονόμους των Τούρκων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς'
Ο περιλάλητος ξύλινος πύργος ο κατασκευασθείς υπό των Τούρκων - Γίνεται παρανάλωμα του πυρός - Νέαι υπόνομοι - Επάνοδος του βριγαντινίου - Αποθάρρυνσις των πολιορκουμένων - Πολεμικά συμβούλια - Διοσημείαι και οιωνοί απαίσιοι - Νέαι διχόνοιαι μεταξύ των πολιορκουμένων - Ηρωισμός των Ελλήνων και των Λατίνων αυτών συμμάχων - Τρομερά αποτελέσματα του βομβαρδισμού, ιδίως εν τοις περιχώροις της κοιλάδος του Λύκου - Οι πολιορκούμενοι υπό τους επιφανείς αυτών αρχηγούς, τον Κωνσταντίνον Παλαιολόγον και τον Ιωάννην Ιουστινιάνην, επισκευάζουσιν απαύστως τα ρήγματα - Ουγγρική πρεσβεία - Μέριμναι του σουλτάνου - Πρεσβεία του Ισμαήλ, πρίγκιπος της Σινώπης - Ο σουλτάνος συγκροτεί, πιθανώς τη 27 Μαΐου, μέγα πολεμικόν συμβούλιον, εν ω αποφασίζεται η έφοδος
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Έσχατοι παρασκευαί εκατέρωθεν - Δημηγορίαι του σουλτάνου και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου - Η πένθιμος παραμονή της 28 Μαΐου - Μεγαλοπρεπής λειτουργία εν τη Αγία Σοφία - Τελευταία Ιππηλασία του αυτοκράτορος κατά μήκος του μεγάλου τείχους
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Η επίθεσις κατά της Κωνσταντινουπόλεως εν τη κοιλάδι του Λύκου και αι τρεις αυτής αλλεπάλληλοι τρομεραί φάσεις - Το επεισόδιον της Κερκοπόρτης - Ο θανάσιμος τραυματισμός του Ιωάννου Ιουστινιάνη - Η εσχάτη πάλη - Η οριστική νίκη των Τούρκων [...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
Τα τελευταία επεισόδια του αγώνος
Add: - Upd: 2021-03-17 18:26:59