Κώδικας φορολογίας εισοδήματος
Ο Ν 2238/1994 όπως ισχύει μετά το Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011)
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-272-828-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2011
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
472 σελ.
Περιγραφή

Η 3η έκδοση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί τη νέα έκδοση του Ν 2238/1994, κωδικοποιημένου έως και τον φορολογικό νόμο Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011) που επέφερε καίριες αλλαγές στους φορολογικούς κώδικες και ειδικότερα στον ΚΦΕ και το Φορολογικό Ποινολόγιο. Το πρώτο μέρος του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περιλαμβάνει την παρουσίαση του κωδικοποιημένου Ν 2238/1994 με όλες τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 3943/2011 στις διατάξεις του φορολογικού ελέγχου, στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, των μηχανικών, δικηγόρων, των επιχειρήσεων, στα κέρδη από πώληση εισηγμένων μετοχών, στον ΦΜΥ κ.ά. Στο δεύτερο μέρος του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρουσιάζεται ο Ν 2523/1997 (Φορολογικό Ποινολόγιο) που περιέχει τις νέες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως κωδικοποιήθηκαν μετά και το Ν 3943/2011. Το τρίτο μέρος περιέχει τον Ν 3296/2004 με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 για τον αυτοέλεγχο, όπως είχαν κωδικοποιηθεί με το Ν 3842/2010, και την Πολ. 1008/19.1.2011 για την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από λογιστή - φοροτεχνικό. Στη συνέχεια του έργου, για την πληρέστερη εικόνα των φορολογικών αλλαγών παρατίθεται πίνακας των σημαντικότερων διευκρινιστικών εγκυκλίων, καθώς και εφαρμογές φορολογίας εισοδήματος. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα και κατανοητά παραδείγματα φορολογίας φυσικών προσώπων, προσωπικών, ετερόρρυθμων και ανώνυμων εταιρειών, υπολογισμού των δαπανών με αποδείξεις και δημιουργία του αφορολόγητου ποσού, καθώς και παράδειγμα αυτοελέγχου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη οι παρεμβάσεις του Ν 3943/2011 στο σώμα των Ν 2238/1994 και Ν 2523/1997 που κωδικοποιούνται στην παρούσα έκδοση επισημαίνονται με γκρίζο φόντο. Επιπλέον, οι προϊσχύσασες διατάξεις της τελευταίας πενταετίας παρατίθενται στις επεξηγηματικές κατ’ άρθρο υποσημειώσεις. Η νέα έκδοση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό εγχειρίδιο που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος, όπως ισχύει στη χώρα μας.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]