Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων και πολιτικών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8249-58-5
Μπένου Γ., Αθήνα, 12/2007
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 47.71 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 929 γρ, 471 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Στα πέντε περίπου χρόνια από τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου αυτού, η χρήση της ανάλυσης κόστους - οφέλους έχει επεκταθεί σημαντικά διεθνώς, ιδιαίτερα στις αγγλοσαξωνικές χώρες. Όμως, η επέκταση δεν αφορούσε ούτε τη θεωρητική βάση ούτε τις μεθοδολογικές αναλύσεις, αλλά την εφαρμογή της μεθόδου στην αξιολόγηση αποφάσεων κυβερνητικής πολιτικής και ειδικότερα της σκοπιμότητας εισαγωγής κανονιστικών ρυθμίσεων.
Εξ αυτού του λόγου, στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου δεν θεωρήθηκε σκόπιμη η αναθεώρηση του περιεχομένου του, ούτε η αναδιάταξη της ύλης, αφού ανταποκρίνεται πλήρως στην κρατούσα επιστημονική σκέψη στη διεθνή βιβλιογραφία. Όμως, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει προσπάθεια επέκτασης του βιβλίου με ένα δεύτερο τόμο, ο οποίος παρουσιάζει μια σειρά από εφαρμογές της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και πολιτικών σε διάφορους τομείς της εφαρμοσμένης οικονομικής και της οικονομικής πολιτικής.
Οι εφαρμογές αυτές αφορούν την αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα μεταφορών, την αξιολόγηση δαπανών για πολιτικές απασχόλησης, ενεργητικές και παθητικές, την αξιολόγηση δαπανών υγείας, την αξιολόγηση δαπανών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την αξιολόγηση μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α’ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΗ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ