Ιστορία και εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2179-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 12/2008
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 142.01 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1758 σελ.
Περιγραφή

Μία περίπου δεκαετία χωρίζει την ολοκλήρωση σε δεύτερη έκδοση των δύο μεγάλων έργων στα οποία είναι συγκεντρωμένα τα πορίσματα της μέχρι τότε έρευνας ως προς τη γένεση, διαμόρφωση και εξέλιξη των θεσμών του ρωμαϊκού δικαίου έως τις αρχές και τα πρώτα χρόνια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, όταν οι ερευνητές, νικητές και ηττημένοι, επέστρεψαν στα σπουδαστήριά τους μετά τις υποχρεωτικές `διακοπές` που τους είχε επιβάλει ο ένοπλος αγώνας για επικράτηση ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Τα δύο αυτά έργα είναι, με χρονολογική σειρά, του Γεωργίου Πετρόπουλου, `Ιστορία και Εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου`, Α` - Β`. Αθήναι 1963, και του Max Kaser, Das romische Privatrecht, I-II, Munchen 1971 και 1975. Και τα δύο έργα δεν μπορούν να αποκρύψουν την αναπόφευκτη φθορά που επέφερε η πάροδος του χρόνου - η αισθητική χειρουργική στα βιβλία εμφανίζει κατά κανόνα μεγαλύτερες δυσκολίες απ` ό,τι στους ανθρώπους. Παρά την ηλικία τους όμως διατηρούνται ακμαία και παραμένουν αναντικατάστατα. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Πίναξ Περιεχομένων
Γενική Βιβλιογραφία
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α΄. Εισαγωγή
Β΄. Ιστορία του πολιτεύματος
Γ΄. Ιστορία των πηγών του ρωμαϊκού δικαίου
Δ΄. Η νομική επιστήμη και φιλολογία της κλασσικής και μετακλασσικής περιόδου
Ε΄. Η ιουστινιάνειος κωδικοποίησις
ΣΤ΄. Το ρωμαϊκόν δίκαιον εν τη Ανατολή μετά την ιουστινιάνειον κωδικοποίησιν
Ζ΄. Το δίκαιον του Ελληνικού Έθνους επί Τουρκοκρατίας (1453-1821). Διάδοσις του Βυζαντινού δικαίου εκτός του Βυζαντίου
Η΄. Το ρωμαϊκόν δίκαιον εν τη Δύσει και εξέλιξις, διάπλασις και διαμόρφωσις της νεωτέρας επιστήμης του δικαίου
Θ΄. Παρεμβλήματα
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
Α΄. Πρόσωπα
Β΄. Τα Πράγματα
Γ΄. Τα νομικά γεγονότα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Α΄. Κυριότης
Β΄. Εμπράγματα δικαιώματα επί αλλοτρίου πράγματος
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Α΄. Έννοια, αντικείμενον και είδη ενοχών
Β΄. Γενεσιουργοί λόγοι των ενοχών
Γ΄. Ανώνυμοι συμβάσεις
Δ΄. Σύμφωνα
Ε΄. Οιονεί συμβάσεις
ΣΤ΄. Αδικήματα
Ζ΄. Οιονεί αδικήματα
Η΄. Εξασφάλισις των ενοχών
Θ΄. Μεταβίβασις και απόσβεσις των ενοχών
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Α΄. Πατρική εξουσία
Β΄. Γένεσις της πατρικής εξουσίας
Γ΄. Περιουσιακαί σχέσεις των συζύγων
Δ΄. Μνηστεία
Ε΄. Λύσις του γάμου και παλλακεία
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εισαγωγή
Α΄. Οργανισμός των δικαστηρίων επί της περιόδου της διαδικασίας των legis actiones και per formulam
Β΄. Η διαδικασία επί των legis aciones
Γ΄. Η διαδικασία per formulam
Δ΄. Δικονομικά μέσα δημιουργηθέντα υπό του πραίτωρος
Ε΄. Οι διάδικοι και η επί δικαστηρίου αντιπροσώπευσις αυτών
ΣΤ΄. Η extraordinaria cognitio
Ζ΄. Ειδικαί διαδικασίαι. Εκκλησιαστικά δικαστήρια
Ευρετήριον πηγών
Αλφαβητικόν ευρετήριον νεωτέρων συγγραφέων
Αλφαβητικόν ευρετήριον πραγμάτων
Add: - Upd: