Η τοπική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7946-40-9
ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα, 12/2004
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 353 γρ, 230 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στη σφαιρική και κριτική παρουσίαση τόσο της σύγχρονης προβληματικής για την ανάδειξη της διάστασης του τοπικού επιπέδου, όσο και των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών σε θέματα ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της κοινωνικής πολιτικής.
Πρώτον, σε ένα περισσότερο θεωρητικό πεδίο, εξετάζονται οι προεκτάσεις των αλλαγών που συντελούνται στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία σε σχέση με τη υποτιθέμενη αποδυνάμωση του εθνικού - κρατικού χώρου και την παράλληλη ενδυνάμωση του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου.
Δεύτερον, παρουσιάζονται οι σύγχρονες εξελίξεις στο σύστημα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ευρωπαϊκή στρατηγική ενδυνάμωσης της τοπικής διάστασης των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, με παραδείγματα ορθών πρακτικών.
Τρίτον, γίνεται μια ιστορική αναφορά στον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, καθώς και στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής μέσα από τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση, ώστε να αναδειχτούν τα τρέχοντα προβλήματα, οι ορθές πρακτικές, οι ιδιαιτερότητες και οι συνθήκες εκκίνησης της ανάπτυξης μιας τοπικής διάστασης της κοινωνικής πολιτικής.
Τέταρτον, τονίζεται ότι η αποκέντρωση δεν είναι μια πολιτικά ουδέτερη διαδικασία. Για όσους ενδιαφέρονται για μια προοδευτική διακυβέρνηση, δημοκρατική αποκέντρωση και τοπική ανάπτυξη, παρατίθενται ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις στην κατεύθυνση της κινητοποίησης και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων όλων των πολιτών, μέσα από νέες, οριζόντιες, δικτυακές, συμμετοχικές, ανοιχτές, διαφανείς σχέσεις, και της διάχυσης μιας κουλτούρας ουσιαστικού διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων και διαρκούς εκπαίδευσης και μάθησης.