Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (Internet)
Υπό το πρίσμα των οδηγιών 2002/65/ΕΚ. 2000/31/ΕΚ και 1999/93/ΕΚ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-956-5
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 52.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,038 γρ, 545 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, διερευνά κρίσιμες πτυχές των συμβάσεων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (δηλαδή κατεξοχήν των τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών συμφωνιών) που συνάπτονται ή εκτελούνται με αξιοποίηση του καινοτόμου συναλλακτικού μηχανισμού του Διαδικτύου (Internet).
Με εξαιρετικά επίκαιρο σημείο αναφοράς τις ρυθμίσεις της ειδικής κοινοτικής Οδηγίας 2002/65/ΕΚ για την εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς καταναλωτές, και συνεκτίμηση των γενικών ρυθμίσεων περί ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών υπογραφών (π.δ. 131/2003, π.δ. 150/2001), το έργο αναλύει διεξοδικά τις καταλυτικές επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία πλήρους φάσματος συναλλαγών του εμπορίου χρήματος, μέσων πληρωμής, αξιογράφων, επενδύσεων και κινδύνων (e-Finance).
Τα ζητήματα που αναπτύσσονται στη μελέτη, μετά τη συνοπτική παρουσίαση σύγχρονων χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, αφορούν στη νομική αξιολόγηση της συναλλακτικής θέσης και ισχύος των συμβαλλομένων (τράπεζας, χρηματοδοτικού ιδρύματος, ΕΠΕΥ, ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστικής εταιρείας-αποδέκτη υπηρεσιών), τον προσδιορισμό των κύριων μορφών συνεργασίας τους, τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις, τις ρητά προβλεπόμενες και ερμηνευτικά συναγόμενες υποχρεώσεις και καθήκοντά τους κατά το προσυμβατικό στάδιο, τη διαφημιστική συμπεριφορά του προμηθευτή, τις έννομες συνέπειες παράβασης των υποχρεώσεων του τελευταίου και τις δυνατότητες θεμελίωσης ευθύνης προς αποζημίωση ακόμη και για περιστατικά τεχνολογικού κινδύνου. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του βιβλίου προσεγγίζεται η κατάρτιση χρηματοοικονομικών συμφωνιών μέσω Διαδικτύου και μελετώνται τα αμφισβητούμενα ζητήματα του νόμιμου συστατικού τύπου (καταναλωτικών και μη χρηματοοικονομικών συμβάσεων), των επιβαλλόμενων διατυπώσεων "σταθερών μέσων" και ηλεκτρονικών υπογραφών, και του χρόνου δικαιοπρακτικής δέσμευσης. Περαιτέρω, αναλυτικά εξετάζεται το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης καταναλωτών από χρηματοοικονομικές συμβάσεις που καθιερώνει η Οδηγία, και ελέγχεται η ενδεχόμενη θέση καταχρηστικών ρητρών στην πρακτική των χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου.
Το έργο περιλαμβάνει, κατά την ερμηνεία των ανωτέρω ζητημάτων και με τρόπο συνεπή προς τις τρέχουσες αντιλήψεις των επιχειρηματικών κλάδων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πληροφορικής, εκτενή (ελληνική και διεθνή) βιβλιογραφική τεκμηρίωση, νομολογιακές αναφορές, συμπληρώνεται δε από Παράρτημα με το κείμενο της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.