Η μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας
Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, Θεσσαλονίκη, 1/2007
6η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 19.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 471 γρ, 201 σελ.
Περιγραφή

Εν τη παρούση πραγματεία προτιθέμεθα να μελετήσωμεν απόψεις τινάς της ανατολικής πνευματικότητος αναφερομένας εις βασικά θέματα της ορθοδόξου δογματικής παραδόσεως. Ο όρος "μυστική θεολογία" εν τη παρούση πραγματεία σημαίνει μίαν πνευματικότητα εκφράζουσαν μίαν δογματικήν θέσιν.
Υπό τινα έποψιν πάσα θεολογία είναι μυστική, καθ` όσον εκφράζει το θείον μυστήριον, τα δεδομένα της αποκαλύψεως. Εξ` άλλου συχνάκις τίθεται εις αντίθεσιν ο μυστικισμός προς την θεολογίαν, ως εάν ούτος ήτο απρόσιτος εις την γνώσιν, ως μυστήριον ανέκφραστον, ως βάθος κεκρυμμένον, το οποίον δύναταί τις μάλλον να βιώση ή γνωρίση, παραδιδόμενος εις μίαν ειδικήν εμπειριαν, η οποία υπέκειται των αντιληπτικών ικανοτήτων μας περισσότερον οιασδήποτε συλλήψεως των αισθήσεων του νοός μας. [...]

(από το κείμενο του βιβλίου)