Η ιστορία της Κορώνης
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7296-61-0
Ελληνική, Νέα
€ 9.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 18 εκ, 141 σελ.
Περιγραφή

«Κατά παράκλησιν του Συνδέσμου Κορωναίων επρόκειτο να δώσω κατά το παρελθόν μιαν διάλεξιν προς τα μέλη του, με θέμα την ιστορίαν της Κορώνης. Αναζητών τότε βοηθήματα δι` αυτόν τον σκοπόν, εύρον ιστορικόν υλικόν πολύ περισσότερον από το αναγκαίον δια μια διάλεξιν. Έκρινα λοιπόν καλόν, επειδή από μιαν διάλεξιν δεν ημπορεί κανείς να συγκρατήση εις την μνήμην του, δια πολύν χρόνον, όσα ακούση, να γράψω μια μικράν πραγματείαν δια την Κορώνην, ώστε να γίνη περισσότερον γνωστή η μακραίωνη ιστορία της. Η παρούσα μελέτη δεν πρέπει βεβαίως να θεωρηθή ως πλήρης ιστορία της Κορώνης. Εύχομαι και ελπίζω άλλος μελετητής να εύρη και άλλα στοιχεία δια την ιστορίαν της Κορώνης, η οποία είναι πολύ αξιόλογος». (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος, Βασιλείου Δ. Μάραντου
Εισαγωγικό σημείωμα νέας έκδοσης
Τοποθεσία Κορώνης
Η Κορώνη στο πλαίσιο της Μεσσηνίας
Κατά την Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο
Η πορεία στον Μεσαίωνα
Στους Νεότερους Χρόνους
Στη σύγχρονη εποχή (19ος-20ός αι.)
Παραπομπές
Γενική βιβλιογραφία
Παράρτημα ονομάτων
Περιεχόμενα